STR GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SMS ATMA ve İLETİŞİM KURMAYA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında STR GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in sms atma ve iletişim kurmaya yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ad-soyad ve telefon verilerinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, abonelerin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.  

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebiyle yalnızca internet sitesi altyapısını hazırlayan şirketle paylaşılmaktadır.

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz internet sitemiz üzerinden doldurduğunuz form vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, diğer tüm amaçlar için ise açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, açık rızanızı geri almadığınız sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Açık rızanızı geri almanız halinde kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

 1. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre bilgi@strdent.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.