STR DENT HASTAHANELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KAMERA KAYDIBA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında STR DENT HASTAHANELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in kamera kaydına yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kamera kaydına alınan görüntü verilerinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, çalışanların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.  

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

ŞİRKET, verilerinizi KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, şirket binasında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan ve aşağıda detayları yazılı kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla, tablodaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kamera Kaydı

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temininin Sağlanması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde;

  • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, kaydın alındığı tarihten itibaren 15 GÜN boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

  1. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre bilgi@strdent.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.