STR DENT HASTAHANELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ HASTALARA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında STR DENT HASTAHANELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in hastalarına yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz; Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Fatura, Adres, Telefon, E-Posta adresi, Geçirilen Hastalıklar, Geçirilen Hastalıkların Süresi, Geçirilen Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar, Kullanılan İlaçlar ve Miktarları, Soygeçmişte Olan Hastalıkları, Takipte Kullanılan İlaçlar ve Tedaviler, Muayene Verileri, Tetkik Sonuçları şeklindedir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, hastaların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Şirket’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET,  hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.  

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

Sağlık verileriniz dışındaki kişisel verileriniz kuruma başvuru yaptığınızda hasta kayıt görevlilerimiz tarafından otomatik yollarla toplanmaktadır. Sağlık verileriniz ise hekimlerimiz tarafından yapılan muayeneler ve tarafınıza yöneltilen sorular vasıtasıyla toplanmakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan ve aşağıda detayları yazılı kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla, tablodaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

VERİ TÜRÜ

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

Ad-Soyad

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedavi Kayıtlarının Tutulması, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması ve ifası sebebiyle veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Adres

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedavi Kayıtlarının Tutulması, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması ve ifası sebebiyle veri işlemenin zorunlu olması

Telefon

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedavi Kayıtlarının Tutulması, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması ve ifası sebebiyle veri işlemenin zorunlu olması

E Posta

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedavi Kayıtlarının Tutulması, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması ve ifası sebebiyle veri işlemenin zorunlu olması

Geçirilen Hastalıklar

Tetkik Yapılması, Tedavi Programının Hazırlanması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Geçirilen Hastalıkların Süresi

Tetkik Yapılması, Tedavi Programının Hazırlanması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Geçirilen Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar

Tetkik Yapılması, Tedavi Programının Hazırlanması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Kullanılan İlaçlar ve Miktarları

Tetkik Yapılması, Tedavi Programının Hazırlanması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Soygeçmişinde Olan Hastalıkları

Tetkik Yapılması, Tedavi Programının Hazırlanması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Takipte Kullanılan İlaçlar ve Tedaviler

Tetkik Yapılması, Tedavi Programının Hazırlanması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Tetkik Sonuçları

Hasta Takibinin Yapılması, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

Tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi

TCKN

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Fatura

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

  1. C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz paylaşılmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda tedavinizin sona ermesinden itibaren 20 yıl boyunca saklanacaktır. Kişisel verileriniz, sürenin bitmesi akabinde DOKTOR tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz. Telefonla iletişim kurulduğunda kişisel verilerin işlenmesine izniniz olmadığını beyan etmeniz halinde verileriniz imha edilecektir.

  1. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre bilgi@strdent.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.