STR DENT HASTANELERİ A.Ş.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ MEVZUATI

4.5.1. UYARI CEZASI GEREKTİREN HALLER

4.5.1.1 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA UYARI GEREKTİREN HALLER

1. Üst, ast veya 3. şahıslara saygılı davranmamak.

2. Görevini kurallara uygun olarak yerine getirmemek.

3. İşyerinde gerek diğer personellerle gerekse misafirlerle laubali davranışlar içerisine girmek.

4. Misafirleri ve diğer personeli rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

5. Genel tasarruf tedbirlerine uymamak.

6. İşyeri ve eklentilerinin tertip, temizlik ve düzenini bozmak.

7. Çalışma ortamını ve iş gereçlerini iş görmeye hazır halde, düzenli ve temiz tutmamak.

8. İşletme kurallarına uymaksızın veya ilgili kişiye bilgi vermeksizin ziyaretçi kabul etmek.

9. Yetkililerin onayı olmaksızın duvarlara resim, takvim vb. asmak.

10. Büro malzemesini (masa, sandalye, telefon vb.) hor kullanmak.

11. STR ŞİRKETLER GRUBU personeli olarak  işyerinde ve işyeri dışında işyerini temsil etmede olumsuzluğa neden olacak davranışlarda bulunmak.

12. Servis güzergâhını değiştirmek, servisleri bekletmek veya bekletmeyi alışkanlık haline getirmek. 13. Şahsi durumundaki değişiklikleri ilgililere zamanında bildirmemek.

14. İşyerince verilen demirbaşları değiştirmek, temiz tutmamak, amaç dışında kullanmak.

15. Bir ay içinde görevine iki kez haber vermeksizin ya da izin almaksızın bir saate kadar geç gelmek. 16. Kendisine teslim edilen işyerine giriş kartı ve kimlik gibi belgeleri kaybetmek ve kaybettiğini 1 iş günü içinde bildirmemek.

17. İşyerinde yetkilerini kullanırken personel arasında ayrım veya kayırma yapmak,

18. İşyerinde yüksek sesle konuşmak.

19. İzin kâğıdı olmadan işyerini terk etmek.

20. Disiplin suçunu gerektirecek bir davranışı görmesine rağmen bu davranışı bir üst amire bildirmemek.

21. İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri çerçevesinde idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder. Çalışanlar tarafından bu saatlere de riayet etmemek.

22. Yazılı talimatlar aksine işin yapılmasını geciktirecek tarzda görüş bildirmek.

4.5.1.4 UYARI GEREKTİREN DİĞER NEDENLER

1. Ofis içinde kurumsal kimlik imajına uymayacak şekilde kıyafet giymek.

2. Hiyerarşik sıraya uymayarak şikâyet veya başvuruda bulunmak (Şikâyet edilen kişi bir üst amir ise bu durumda şikayet edilen amirin üzerindeki üst amire şikâyet edilir).

3. Amir veya üstlerinin göreve ait sorularına gereken süre içinde cevap vermemek, işbirliğinden kaçınmak veya hiç konuşmamak suretiyle pasif direnişte bulunmak.

4. Üst amirlerce disiplin suçunu gerektiren suçun kendisine iletilmesine rağmen konuyu usulüne ve süresine uygun şekilde Disiplin Kurulu’na bildirmemek.

5. Çalışanlar tarafından işyerinin ve özellikle kendi çalışma yerlerinin düzenli ve temiz tutulmaması.

6. İzinsiz ve görevli olmadan misafir alanlarını kullanmak.

4.5.2. İHTAR CEZASI GEREKTİREN HALLER

4.5.2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İHTAR GEREKTİREN HALLER

1. Çalışma süresi dışında yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkasını işyerinde bulundurmak.

2. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uymamak.

3. Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapmamak; kendi işinizden başka bir işe karışarak amirinizin verdiği emirlere uymamak.

4.5.2.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İHTAR GEREKTİREN HALLER

1. Fotoğraf makinası ve video kayıt cihazı kullanmak. İzin almadan benzeri cihazlarla görüntü almak. 2. Çalışma saatleri içerisinde çalışma alanlarında işin gerektirdiği sebepler dışında cep telefonu kullanmak (oyun oynamak, internette keyfi olarak çeşitli sitelerde gezinmek, fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak) Cep telefonu kullanılmasını gerektiren ihtiyaç durumlarında ilk amirine bilgi vermeden cep telefonu kullanmak.

4.5.2.3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İHTAR GEREKTİREN HALLER

1. İdari veya iş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin yerlerini, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirmek.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları.

3. Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak.

4. Çatı, kimyasal deposu vb. tehlikeli çalışmaların yapıldığı alanlarda görevli personelin dışında personel bulundurmak. Bu alanlarda görevli personellerin dışında personel bulunmasına engel olmak ve her birim sorumlusunun personelinin görev yerinde bulunması konusunda etkin kontrol yapmamak.

5. Kapısında “GÖREVLİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan ve idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek.

6. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak, işinin gereği olan kişisel koruyucuları kullanmamak.

7. Çalışanlar ve çalışan temsilcileri tarafından sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymamak, işyeri sağlık biriminin ve İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ nun çalışmalarına destek sağlamamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmamak ve gerektiğinde işbirliği yapmamak.

8. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tedbirlere tam olarak uymamak.

9. İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okumamak ve bu levhalardaki uyarılara uymamak; levhaların yerlerini ilgili ve sorumluların bilgisi ve izni olmadan değiştirmek.

10. İşyeri ilan panolarında, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İş sağlığı ve Güvenliği kurallarını okumamak ve kurallara uymamak.

11. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucu ekipmanları, Örneğin; baret, düşüş engelleyici yüksekte çalışma emniyet kemeri, koruyucu işçi ayakkabısı/botu, koruyucu gözlük, vb. koruyucu ekipmanları devamlı olarak kullanmamak. Bu malzemelerin eskitilmesi, kırılması veya kaybedilmesi halinde amirinize haber vermemek ve izin alarak depodan yenisini almamak. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapmak, çalışmak.

12. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanmamak, muhafaza etmemek.

13. Şahsınıza zimmet kaydı ile verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında depoya teslim etmemek.

14. Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışmamak.

15. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel atmak ve ortalıkta bulundurmak.

16. Tadilatın kenarında boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmek, bulunmak, oturmak ve yatmak. Bu türden güvensiz ve tehlikeli alanları amire bildirmemek. 17. Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak ve taşımak.

18. Oksijen tüplerini çalışma alanlarında uygunsuz bulundurmak ve gerekli önlemlerini almamak.

19 . Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak. Gerekiyorsa yüksek bir yere çıkmak için gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.) kullanmamak.

20. Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere 5 metreden fazla yaklaşmak.

 21. Basınçlı sıvı ya da gaz ile çalışan makinalarda içinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı açmak.

22. Kuvvetli rüzgâr alan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmak.

23. İşyeri içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere girmek. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasını beklemeden bu yerlere girmek ve/veya çalışmak.

24. Meydana gelen en ufak bir iş kazasını ve kaza/kayba ramak kala durumunu ilk amirinize, çalışan temsilcilerine ve İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlularına haber vermemek.

25. Çalışanların, idare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmaması.

26. Çalışanların belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan uyarı levhalarında belirtilen ikazlara uymaması.

27. Acil durumlar için hazırlanan plan ve talimatlar doğrultusunda hareket etmemek.

28. İşletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmemek. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, bu yerlerde sigara içmek.

29. Çalışanların yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmemesi ve yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmemesi.

37. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde sigara içmek, ateş yakmak, açık alevli cihaz kullanmak, kaynak yapmak.

30. Hasarlı elektrik kablosunu kullanmak ve/veya onarmaya çalışmak. Derhal hasarlı kablonun elektrik bağlantı fişini çekmemek veya sigortasını kapatmayarak sorumluya haber vermemek.

31. Oksijen yakıt (propan, bütan, asetilen) kaynağı veya kesme makinalarına ait hortum tertibatını ve bağlantı yerlerini işe başlamadan ve iş bitiminden sonra kontrol etmemek. Hasarlı hortumları onarmaya çalışmak ve amirine haber vermemek.

MAAŞTAN KESİNTİ CEZASI GEREKTİREN HALLER

4.5.3.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA MAAŞTAN KESİNTİ CEZASI GEREKTİREN HALLER

1. İşveren yetkililerince yapılacak kontrollere karşı çıkmak. (1 günlük ücret kesintisi)

2. Çalışma saatlerine uymamak, paydos saati gelmeden işini izinsiz olarak terk etmek. (1 günlük ücret kesintisi)

3. İşyerinde izinsiz olarak özel işlerini yapmak veya yaptırmak. (Özel iş için yapılan her çalışma günü için 2 günlük ücret kesintisi)

 4. Kasıtlı olarak işi durdurmak veya yavaşlatmak. (1 günlük ücret kesintisi)

5. Takım çalışmasına aykırı davranışlarda bulunmak, çalışma arkadaşları ile geçimsizlik yaşamak ve saygısız davranışlarda bulunmak. (1 günlük ücret kesintisi)

6. İşyerinin huzur ve çalışma düzenini bozmak, iş arkadaşlarına asılsız suçlama yöneltmek. (2 günlük ücret kesintisi)

7. İşyerine ait malzemeleri izinsiz kullanmak veya kendisine kullanma izni verilmemiş malzemeyi habersiz kullanmak. (1 günlük ücret kesintisi)

8. Toplu olarak üstlerini ve amirlerini şikâyet etmek. (3 günlük ücret kesintisi)

9. İzinsiz veya amiri tarafından kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine geç gelmek. (2 günlük ücret kesintisi)

10. Devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan izine ayrılmak. (1 günlük ücret kesintisi)

11. Görevi sırasında uyumak. (1 günlük ücret kesintisi)

12. İşyerine ait yazılı belgeleri, malzeme ve gereçleri, iş elbiselerini kasıt olmaksızın kaybetmek, zarar vermek. (2 günlük ücret kesintisi)

13. Görev içinde amirlerine ve arkadaşlarına görevle ilgili konularda yalan söylemek, eksik bilgi vermek. (2 günlük ücret kesintisi)

14. Amir veya üstlerine iletilmesi gereken bilgi veya belgeleri veya olayları, istihbaratı, ihmalle zamanında iletmemek. Bu konudaki bilgilerin yazılı belgelerini kaybetmek. (2 günlük ücret kesintisi) 15. Astları veya çalışan personelden borç para almak, hediye talep etmek ve almak. (3 günlük ücret kesintisi)

16. Aşırı harcamalarda bulunmak, borçlanmak ve bu nedenle icra takibi gibi olumsuzluğa neden olunarak STR ŞİRKETLER GRUBU A.Ş. nin vizyonuna zarar vermek, (3 günlük ücret kesintisi)

17. Özel durumu hakkında istenilen bilgi ve belgeleri vermemek, süresinde vermemek, yanlış vermek (mal beyanı, periyodik sabıka kaybı, doktor raporu vb.) (2 günlük ücret kesintisi)

18. Sorumluluğu dahilinde olmasa dahi başka bir personelin suç oluşturabilecek davranışını yetkililere bildirmemek. (2 günlük ücret kesintisi)

19. 21. İşyerinde kendi görev alanında olmasa bile zarar verdiği veya vereceğini gördüğü, öğrendiği bir olayı, fiili veya davranışı en yakın amirine bildirmemek. (2 günlük ücret kesintisi)

22. Geçerli bir izni olduğuna ilişkin izin belgesi olmaksızın işyerinden erken ayrılmak ya da işyerine geç gelmek (1 günlük ücret kesintisi) 23. Şahsınıza zimmet kaydı ile verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmek ya da iş bitiminde teslim etmemek (her bir kayıp eşya için 2 günlük ücret kesintisi)

4.5.3.3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA MAAŞTAN KESİNTİ CEZASI GEREKTİREN HALLER

1. Bir ay içerisinde iki kez ya da bir yıl içerisinde 3 kez iş güvenliği kurallarına uymamak. (2 günlük ücret kesintisi)

2. Uyarı levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirmek. Uyarı levhalarına zarar vermek, bu levhaların görüşe engel olacak şekilde önünü kapatmak ya da kapatılmasına engel olmamak. (2 günlük ücret kesintisi)

3. İşin gereği olarak verilen kişisel koruyucu ekipmanı, Örneğin; baret, düşüş engelleyici yüksekte çalışma emniyet kemeri, koruyucu işçi ayakkabısı/botu, koruyucu gözlük, eldiven vb. koruyucu ekipmanları kullanmamak ( 2 günlük ücret kesintisi)

4. İşin gereği ve can güvenliği için çok lüzumlu olan koruyucuları almadan işbaşı yapmak. (2 günlük ücret kesintisi)

5. Başkalarının iş kazasına uğramasına sebebiyet vermek. ( 3 günlük ücret kesintisi)

6. Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak. (3 günlük ücret kesintisi)

7. İşletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmemek. (3 günlük ücret kesintisi)

4.5.4. İŞTEN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN HALLER

4.5.4.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞTEN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN HALLER

4857 Sayılı İş Kanunu’nunda belirtilmiş olan, işverenin haklı sebeple işten çıkarma yetkisinin bulunduğu haller aşağıda sıralanmaktadır.

1. Kendisini işyerinde 1(bir) haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. (bkz. İş Kanunu 25.Madde’ nin III. Bendi)

2. İşyerinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardarda 2( iki) işgünü veya 1 (bir) ay içinde 2( iki) defa; herhangi bir tatil gününden sonra ki işgünü veya 1(bir) ay içerisinde

3 (üç) iş günü işine devam etmemesi. (bkz. İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “g”fıkrası) 3. İşe Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgilerin, gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması durumunda özlük işleriyle ilgili sahte belge vermek, kasten yanlış bilgi vermek. (bkz. İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “a” fıkrası)

4. İşyeri içerisinde kime karşı olursa olsun yalan söylemek, küfretmek, iftira atmak veya fiili taarruzda bulunmak. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’ nin II. bendinin “d” fıkrası)

5. 30 günlük ücreti ile ödeyemeyeceği şekilde işletmeyi zarara sokmak (bkz. İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “ı” fıkrası)

6. İşverenin güvenini kötüye kullanmak; hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık yapmak, meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’ nin II. bendinin “e” fıkrası)

7. İşyerinde çalışan diğer işçilerin ya da başkalarının mal ve/veya paralarını çalmak. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’ nin II. bendinin “e” fıkrası)

8. Hırsızlık yapmak. (bkz. İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “c” fıkrası )

9. İşyerinde 7 (yedi) günden fazla hapisle cezalandırılan ve ertelenmeyen bir suç işlemesi. (İş Kanunu, 25. Madde’ nin II. bendinin “f” fıkrası)

10. Gözaltına alınma veya tutuklanma halinde devamsızlığın İş Kanunu’nun 17.Maddesi’nde belirtilen bildirim süresini aşması. (İş Kanunu 25.Madde’ nin IV. Bendi)

11. İşyerinde ve eklentilerinde veya görevli olduğu sırada alkol ve uyuşturucu maddeler bulundurmak veya kullanmak. Kullanmış halde işe ve işyeri eklentilerine gelmek. (bkz. İş Kanunu 25. Madde’ nin II. bendinin “d” fıkrası)

12. İşverene ya da çalışanlara ve müşterilere cinsel tacizde bulunmak. (İş Kanunu 25.Madde’ nin II. bendinin “c” fıkrası )

13. Her ne sebeple olursa olsun işyeri ve eklentilerinde alkol almak, işyeri ve eklentilerine alkollü olarak gelmek, işyeri ve eklentilerinde alkol çıkarılmasına ya da getirilmesine müsaade etmek. bkz. İş Kanunu 25. Madde’ nin II. bendinin “d” fıkrası)

14. Yapmakla görevli bulunduğu ödevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamak.

15. Yönetime bildirmeden Yıllık ücretli izinde dahi olsa başka bir işte çalışmak.

16. İşyeri içerisinde tehlikeli ve ateşli silah bulundurmak veya kullanmak.

17. Kişisel giderlerini İşletmeye yüklemek ya da yüklemeye çalışmak.

18. İşletmenin para veya malzemelerini zimmetine geçirmek.

19. İşyerinde kumar oynamak, oynatmak veya oynatılmasına göz yummak.

20. İşyerinde kavga etmek ya da kavga edilmesine sebep olmak.

21. 4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan haller ve benzerleri.

4.5.4.4. İŞTEN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN DİĞER NEDENLER

1. Aynı ya da benzer sebeplerle, bir yıl içinde 3 (üç)’den fazla uyarı veya 2 (iki)’den fazla ihtar veya 2 (iki) uyarı ile birlikte 1 (bir) ihtar almış olmak.

2. Görevi içinde YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI A.Ş. vizyonunun gerektirdiği, duruş, güler yüz, saygı vb. davranışları sergilememek; saygınlık ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışta bulunmak.

3. Farklı sebepler veya türlerde olsa da 1 (bir) yıl içinde 3 (üç)’den fazla disiplin cezası almak.

4. İşletme içerisinde mobbing yapmak.

5. Disiplin soruşturması esnasında Disiplin Kurulu tarafından çağırıldığı halde gelmemek, bilgi ve ifade vermemek,

6. İş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi vermek.

7. İş kazasına veya Meslek hastalığına sebebiyet vermek.

8. Her türlü nedenle kimden olduğu önemli olmadan rüşvet almak, komisyon almak.

9. İşyerine ait malzemeleri izinsiz olarak işyeri dışına çıkarmak.

10. Suç nitelikli eylemleri üstlerine bildirmemek.

11. Herhangi bir suçtan arananları işyerinde saklamak.

12. İdeolojik, siyasi vb. nedenlerle iş düzenini bozmak, toplu görevden çekilme, boykota teşvik ve teşebbüs etmek. İşyeri ve eklentilerinde siyasi düşünce ile ilgili propaganda yapmak, siyasi düşüncesine teşvik etmek.

13. Dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmak ya da kayırma yapmak.

14. Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılmış her hangi bir fiili işlemek.

15. Bir ay içerisinde 3 (üç) kez, 1(bir) yıl içerisinde 4 (dört) kez iş güvenliği kurallarına uymamak.

16. İşyerinde çalışanlara ya da işyeri ile alakalı diğer kişilere psikolojik tacizde bulunmak.

4.5. DİSİPLİN SUÇLARI, DİSİPLİN SUÇLARINA SEBEP OLAN FİİLLER İLE FİİLLERE UYGULANACAK OLAN CEZALAR

1. İşyeri’ nde Disiplin Kurulu tarafından uygulanacak cezalar; uyarı, ihtar, maaştan kesinti ve iş akdinin sona erdirilmesi olarak belirlenmiştir.

UYARI : Personelin görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması hususunun yazılı olarak bildirilmesidir.

İHTAR : Personelin davranışında ya da yaptığı işinde kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

SAVUNMA : Personelin uyarı veya ihtar alması durumunda vermesi gerekli yazılı ifadedir.

MAAŞTAN KESİNTİ : Personelin yapmış olduğu kusur ya da kasıtlı fiilinden dolayı Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) günlük brüt ücretine kadar olan ücret kesintisidir. Bu ceza dışında personelin yapmış olduğu eylem ve işlemden dolayı tazminat hakkı ayrıca belirlenir.

İŞTEN ÇIKARMA : Personelin işine bildirimsiz olarak son verilmesidir.

İŞ YASASI HÜKÜMLERİNİN SAKLILIĞI

Madde 5: Bu yönetmeliğin uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili madde hükümlerinin uygulanma hakkı saklı tutulur. YÜRÜRLÜK Madde 6: Bu Yönetmelik 16.11.2017 tarihi itibariyle işyeri Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yazılı olan ve 6 (Altı) maddeden oluşan Personel Yönetmeliğini okudum ve bir kopyasını teslim aldım. Bu yönetmelikte yazılı bulunan işyeri çalışma koşullarına ve bu yönetmeliğin eki sayılacak tüm emir ve talimatlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Aksine davranışım halinde ise, usulüne uygun olarak takdir olunacak cezaya muhatap olacağımı bildiğimi de beyan ederim.

Personelin

Adı Soyadı :

İmzası :

Tarih :